ระเบียบชำระเงิน

วันทำสัญญาชำระ 15% ของราคาบ้าน

งวดที่1
ชำระ 15%
เมื่องานวางผัง, ตอก / เจาะเสาเข็ม, หล่อฐานราก แล้วเสร็จ
งวดที่2
ชำระ 20%
เมื่องานติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครง หลังคาแล้วเสร็จ
งวดที่3
ชำระ 20%
เมื่องานมุงหลังคา ยกเว้นหลังคาตอน ล่างและซุ้มกันสาด, หล่อคอนกรีตพื้น ภายในบ้าน, ติด ตั้งวงกบประตู หน้า ต่าง, ก่อผนัง แล้วเสร็จ ยกเว้น ผนัง ส่วนที่ติดขัดเพราะงานระบบที่ต้องดำ เนินการภายหลัง
งวดที่4
ชำระ 15%
เมื่องานหล่อคอนกรีตพื้นเฉลียง, ระเบียง, ฉาบปูนแล้วเสร็จ ยกเว้นส่วน ที่รองานก่ออิฐที่ติดขัดเพราะงานระบบ ต่างๆ ยกเว้นงานฉาบปูนภายใน ห้องน้ำ, ติดตั้งฝ้าภายในแล้วเสร็จ ยกเว้นฝ้าบริเวณห้องน้ำและฝ้าภาย นอกทั้งหมด, เดินระบบไฟฟ้า - ประปา แล้วเสร็จ
งวดที่5
ชำระ 10%
เมื่องานติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลู มิเนียมหรือ UPVC, ปูกระเบื้องห้อง น้ำ, ติดตั้งบันไดไม้, ติดตั้งฝ้าภาย นอก,ทาสีรองพื้น หรือฉาบผิวบาง แล้วเสร็จ
งวดที่6
ชำระ 5%
เมื่องานทั้งหมดแล้วเสร็จ