เตรียมตัวก่อนก่อสร้าง

เตรียมที่ดินก่อนก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บัดเจทโฮมให้บริการสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้าในเขต กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี ตามระยะทางที่กำหนด นอกเหนือจากนี้อาจจะมีค่าขนส่งตามความเป็นจริง
ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ดินต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้ และมีสายเมนไฟฟ้า- ประปาผ่านหน้าที่ดิน
ลูกค้าต้องเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนที่บริษัทฯจะเข้าไปปลูกสร้าง เช่น ถมที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ขุดตอไม้ ตัดต้นไม้ รวมถึงอาจจะต้องรื้อรั้วหรือกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน ต้องมีพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่พักของคนงาน และเป็นที่เก็บ ที่กองวัสดุก่อสร้าง ตลอดงานก่อสร้าง
ในกรณีที่ที่ดินต้องมีการขออนุญาตผ่านทางเข้า-ออก หรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้า-ออก ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เลือกแบบบ้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บัดเจทโฮมมีแบบบ้านหลากหลายแบบ ให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะตามปัจจัยต่างๆที่ควรคำนึงถึง นั่นคือ
- ขนาดที่ดิน ลูกค้าควรทราบขนาดที่ดิน กว้างxยาว เพื่อเลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน
- ความต้องการภายในครอบครัว ควรเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกภายในครอบครัว เช่น จำนวนห้องนอน ห้องน้ำ โดยเลือกแบบบ้านที่มีพื้นใช้สอยเหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวัน
เมื่อลูกค้าเลือกแบบบ้านเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถปรึกษาสถาปนิก เพื่อปรับแบบ หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด
เมื่อบริษัทฯทำการแก้ไขแบบและประมาณราคาก่อสร้างงานเพิ่ม-ลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะเชิญลูกค้ามาพิจารณาแบบบ้าน และอนุมัติราคาที่แก้ไขตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์มา จากนั้นบริษัทฯ จะนัดลูกค้าทำสัญญา โดยจะนัดล่วงหน้าประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าพิจารณาและอนุมัติแบบ-ราคา แล้วเสร็จ

ทำสัญญาก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกค้าควรมาทำสัญญาและลงนามด้วยตนเอง หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ควรทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำการแทน ลูกค้าสามารถทำสัญญาก่อสร้างได้ที่ศูนย์รับสร้างบ้านบัดเจทโฮมได้ทุกศูนย์
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการวัสดุทุกครั้งหลังจากทำสัญญาแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% ของรายการนั้นๆ และลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการวัสดุทุกครั้ง
กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกวัสดุอุปกรณ์กับทางบริษัทฯ และต้องการจะจัดส่งวัสดุมาที่หน้างานเอง ลูกค้าจะต้องจัดหามาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ระยะเวลาการก่อสร้างต้องขยายออกไปจากที่กำหนดไว้

เลือกวัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯจะมีจดหมายพร้อมแจ้งรายละเอียดไปยังลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแนะนำให้ลูกค้าไปเลือกวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ณ ร้านค้าที่ทางบริษัทฯกำหนด
วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ระบุตามสัญญา ทางบริษัทฯจะจัดส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ ตามขั้นตอนของการก่อสร้าง

ดำเนินงานก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอไฟฟ้า-ประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง
เริ่มงานวางผัง ตอก/เจาะเสาเข็ม วางฐานราก
ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา ,ติดตั้งโครงหลังคา และวางพื้นสำเร็จรูป
มุงหลังคา เทพื้น คสล.ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบและกรอบบาน และนัดหมายให้ลูกค้าเลือกกระเบื้องและสุขภัณฑ์
ฉาบปูน ติดตั้งฝ้าเพดาน เริ่มงานระบบไฟฟ้า-ประปา
เริ่มงานสถาปัตยกรรม เช่น ปูวัสดุผิวพื้น ผนัง ติดตั้งบันได ประตู หน้าต่าง ทาสี พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าจัดหาดวงโคม
เก็บงานส่วนที่เหลือ เช่น ติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า-ประปา
ทำความสะอาดทั้งภายใน ภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบงานก่อสร้างทั้งหมด

รับมอบบ้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกค้าทำการตรวจสอบบ้านร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ถ้ามีการแก้ไข บริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
ถ้างานเรียบร้อยดี ลูกค้าเซ็นต์เอกสารรับมอบบ้าน กุญแจบ้าน พร้อมใบรับประกันบ้าน