บัดเจทโฮม

กับระบบก่อสร้าง ระบบซีคอน

ประหยัดค่าใช้จ่าย และก่อสร้างได้รวดเร็ว ต้องเป็นระบบที่ประหยัด ทั้งราคาและเวลาก่อสร้างเมื่อเทียบกับวิธีก่อสร้างแบบธรรมดา
มั่นคงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดี อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จต้องมี ความมั่นคงแข็งแรง และมีคุณภาพสูง
วิจัยและพัฒนา ศึกษาและพัฒนาระบบก่อสร้างให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและอากาศ ของประเทศไทย ให้มากที่สุด

คุณสมบัติระบบก่อสร้างซีคอน

ระบบโครงสร้าง สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว เพราะผลิตมาจากโรงงาน ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานหน้างานลง
ในคุณภาพที่เท่าๆกัน ระบบซีคอน สามารถสร้างได้ประหยัดกว่า ระบบก่อสร้างอื่นๆ
ก่อสร้างได้ทุกฤดูกาล ไม่มีอุปสรรคเรื่องดินฟ้าอากาศ เพราะชิ้นส่วนถูกผลิตจากโรงงาน และนำมาติดตั้ง